Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong  hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam và kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội, để công tác bình xét thi đua khen thưởng theo năm học của Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc được thống nhất, kịp thời và thuận lợi, Ban Chấp hành Công đoàn ĐHBK Hà Nội đã ban hành bản Hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua Công đoàn năm học 2017 – 2018.

Chi tiết bản Hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua Công đoàn năm 2017 - 2018.

Các đồng chí tải các Biểu mẫu thi đua khen thưởng tại đây .

Văn phòng Công đoàn ĐHBK HN

Từ khóa: Thi đua khen thưởng công đoàn các cấp Thi đua ĐH BKHN 2018 Hướng dẫn xét thành tích thi đua khen thưởng