Tải file.pdf: CV 225/CĐN-TGNC 

 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội