Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐN ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Căn cứ hướng dẫn số 03/HD-CDN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở trưc thuộc CĐGDVN và kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Công đoàn Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội, để công tác bình xét thi đua khen thưởng theo năm học của Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc được thống nhất, kịp thời và thuận lợi, Ban chấp hành Công đoàn Trường (BCHCĐT) ĐHBK Hà Nội hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua công đoàn năm học 2019 – 2020, gồm các nội dung như sau:

I. Danh hiệu thi đua
II. Hình thức khen thưởng
III. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua
IV. Tiêu chuẩn xét tặng khen thưởng
V.
Số lượng danh hiệu khen thưởng
VI. Quy trình xét
các danh hiệu thi đua và khen thưởng công đoàn
VII. Thời gian xét
danh hiệu thi đua và khen thưởng
CHÚ Ý: 

  • Công đoàn các đơn vị gửi biên bản, báo cáo thành tích thi đua, danh sách bình xét thi đua về Văn phòng công đoàn trường trước 17h00 ngày 07 tháng 07 năm 2020, các đơn vị gửi biên bản sau thời hạn trên sẽ không được xem xét danh hiệu thi đua.
  • Các tài liệu, biểu mẫu thi đua theo phụ lục đính kèm hoặc lấy trên http://congdoan.hust.edu.vn/bieu-mau. Đề nghị các đơn vị không tự đưa ra các biểu mẫu khác với quy định.
  • Danh sách bình xét thi đua xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Hồ sơ thi đua bản cứng nộp về Văn phòng công đoàn trường (Phòng 214-C2), bản mềm gửi qua Email: cd@hust.edu.vn.

        Đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tcông đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.
 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT (xem TẠI ĐÂY)

- CÁC BIỂU MẪU THI ĐUA (xem TẠI ĐÂY)

 

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thi đua khen thưởng