Công đoàn Trường đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị các Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2022 cùng Hướng dẫn số 09/HD-CĐBK và các Biểu mẫu kèm theo.

1- Thông báo số 08/TB-CĐBK (file.pdf)

2- Hướng dẫn số 09/HD-CĐBK (file.pdf)

3- Biểu mẫu Hồ sơ Hội nghị Tổ Công đoàn (file.pdf)

(Download Biểu mẫu Hồ sơ Hội nghị Tổ Công đoàn - file.doc)

Từ khóa: Công đoàn trường ĐHBKHN Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Biểu mẫu tổ chức hội nghị tổ công đoàn Hội nghị công đoàn các tổ nhiệm kỳ 2020-2022