Khảo sát tập huấn Đảng- Chính quyền- Công đoàn

1.Đồng chí tham gia tập huấn là:

2. Cần tiếp tục duy trì công tác tập huấn Đảng- Chính Quyền- Công đoàn hàng năm.

3. Ý kiến khác

Xem kết quả