Giới thiệu

Công đoàn bộ phận

Công đoàn trường có 47 tổ chức công đoàn bộ phận và công đoàn trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

Phân công công tác của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ trên kết quả Đại hội và Bản Phương hướng hoạt động của Công đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thông qua tại Đại hội Trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXXIII, BCH đã họp và thông qua danh sách phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội nhiệm kỳ XXXIII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 16/11/2017, tại Hội trường C2, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐHBK Hà Nội lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Giới thiệu chung

Công đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà nội đươc thành lập và trưởng thành cùng với Nhà trường từ năm 1956. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Công đoàn Trường luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, Chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho cán bộ viên chức trong Trường.

Những vấn đề chung về Công đoàn trong quan hệ lao động

Cơ cấu tổ chức của công đoàn được hình thành từ sự điều chỉnh nội bộ của tổ chức công đoàn mà chủ yếu là thông qua điều lệ công đoàn. Tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tại điều 8, điều lệ công đoàn Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 05/11/2008 có quy định: