Quy chế hoạt động

Những vấn đề chung về Công đoàn trong quan hệ lao động

Cơ cấu tổ chức của công đoàn được hình thành từ sự điều chỉnh nội bộ của tổ chức công đoàn mà chủ yếu là thông qua điều lệ công đoàn. Tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tại điều 8, điều lệ công đoàn Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 05/11/2008 có quy định: