Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ

Danh sách Lãnh đạo Bạn Thi đua - Tuyên giáo Công đoàn trường

1. Đ/c. Vũ Huy Khuê - Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt lạnh - Trưởng ban
2. Đ/c. Nguyễn Đình Hóa - Phòng Hành chính Tổng hợp - Phó trưởng ban
3. Đ/c. Lê Việt Tiến - Viện Điện - Ủy viên 
4. Đ/c. Hoàng Văn Quang - Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên
5. Đ/c. Ngô Đình Hòa Phòng Hành chính Tổng hợp - Ủy viên

 

Chức năng, nhiệm vụ

Hoạt động trọng tâm

Thông tin liên hệ

Thông tin thêm